De historie van de ROV

De historie van de ROV

Volgens oude verhalen is in 1970 de ROV in zijn huidige vorm ontstaan. Hoewel die datum niet helemaal vast staat weten we wel met zekerheid dat de oorsprong van de ROV vele jaren vroeger ligt.

Eigenlijk moeten we terug naar 1937 toen de nieuwe vestigingswet voor Midden- en Kleinbedrijf werd ingevoerd. Er onstond toen een grote behoefte om georganiseerd te zijn en als gevolg daarvan ontstonden er diverse bonden.

Een van deze bonden was de Rooms Katholieke Middenstandsbond die net als in veel andere dorpen ook in Rijsbergen voet aan de grond kreeg. In de oorlogsjaren stonden de activiteiten vanzelfsprekend op een laag pitje, maar na de oorlog waren de meeste ondernemers in Rijsbergen lid van deze bond. Eigenlijk was dit pure noodzaak omdat aansluiting bij de bond het recht op het uitvoeren van werkzaamheden of het mogen doen van leveringen garandeerde.

Deze situatie duurde echter niet lang omdat de Katholieke instanties die hierop toe moesten zien na verloop van tijd toch kozen voor de goedkoopste of meest vakbekwame leverancier. Daarnaast ging in Rijsbergen de R.K. Middenstandsvereniging zich steeds meer inzetten voor de winkeliers en vielen er verschillende ondernemers af omdat de belangen teveel uiteen liepen.

In het begin van de jaren zestig vond er een verjonging van de winkeliers plaats . Zij hadden geen zin in de hoge contributies van de Rooms Katholieke Middenstandsbond en zegden massaal hun lidmaatschap op

Voor de gelden die vrijkwamen werd een andere invulling gezocht en gevonden in het houden van verschillende winkeliersacties. De Sint Nicolaasbeurs in Rijsbergen was bekend tot in de wijde omgeving.

Ook de drie winkelacties die verdeeld over de rest van het jaar werden gehouden waren zeer succesvol. De eerste carnavalsvieringen in Rijsbergen konden tot stand komen middels de inzet van de groep winkeliers. Inmiddels was de naam veranderd in Rijsbergse Winkeliers Vereniging.

Deze werkwijze heeft zo’n 20 jaar aangehouden tot er een moment kwam dat men vond dat ook andere ondernemers lid moesten kunnen worden. Vanaf toen is de oude winkeliersvereniging opgegaan in wat nu de Rijsbergse Ondernemersvereniging heet.

Na het ontstaan van de ROV nam het ledental met 50% toe. De ROV kreeg een nieuw logo en iedere ondernemer kreeg een vlag met het logo van de vereniging. Hiermee was een nieuwe fase voor de ondernemers in Rijsbergen ingegaan.

Zoals al in het begin vermeld werd het 25 jarig bestaan van de ROV in 1995 groots gevierd met een week-end voor jong en oud. Het thema van het feest was “Van de ondernemer voor de consument/inwoner van Rijsbergen”.

Naast thema-avonden, voorlichting, contacten met overheid en Kamer van Koophandel werden er teambuildingaktiviteiten georganiseerd. Daarnaast bleven een aantal acties die nog uit de periode van de oude winkeliers stamden tot op heden bestaan.

Het bestuur van de ROV heeft een belangrijke inbreng gehad bij de ontwikkeling van het Lindekensplein. De officiële opening van het plein was op zaterdag, maar het openluchtontbijt op zondagochtend bracht ondernemers en inwoners wederom bij elkaar.

Binnen de ROV is er vaak de discussie geweest over de toekomst van de vereniging mede gelet op de gemeentelijk herindeling die heeft geleid tot de huidige gemeente Zundert. De prangende vraag was zelfstandig blijven of aansluiten bij de bedrijvenkring Zundert. Tijdens de algemene ledenvergaderingen is toen besloten vooralsnog als zelfstandige vereniging verder te gaan.

In 2004 is de ROV weer in een nieuwe fase van zijn bestaan aangeland. De volgende generatie jonge ondernemers heeft zich aangediend en zij hebben de ROV nieuwe impulsen gegeven. Er zijn een aantal werkgroepen gevormd die zich onder andere bezighouden met het ontwikkelen van een totaalvisie hoe ondernemend Rijsbergen er in de toekomst uit zou moeten zien.

Binnen de werkgroepen is er aandacht voor verkeersveiligheid, parkeergelegenheid, groenvoorziening, behoud van winkelbestand, communicatie met de bevolking etc. Ook nu blijft er echter een ruime plaats ingeruimd voor datgene wat van oudsher voor de ondernemersvereniging van groot belang geweest is namelijk de diverse acties door het jaar heen.